Наш фотоальбом. Статут СПАННА

Організація СПАННА

Організація «СПАННА» має наступні напрями діяльності:

Фотоальбом СПАННА

.

СТАТУТ СПАННА

За винятком розділів:

IX. Створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів.
X. Порядок звітності, контролю.
XI. Внесення змін і доповнень до статуту.
XII. Припинення діяльності. розв’язання майнових питань.

I. Організація. Загальні положення

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПАННА» є добровільною неприбутковою громадською організацією (спілкою), для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів своїх членів.

1.2. Назва ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПАННА»

1.3. У своїй діяльності організація керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб —  підприємців та громадських формувань», Податковим кодексом України, іншими актами чинного законодавства України та цим Статутом.

1.4. «СПАННА» створюється та діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

II. Мета та напрями діяльності

2.1. Метою (цілями) «СПАННА» є гармонізація відносин людини з самим собою та навколишнім світом, наукова, методична та культурна діяльність.

2.2. Напрямами діяльності «СПАННА» в межах чинного законодавства є:

2.2.1. Давати благо людям;

2.2.2. Вдосконалювання професійного рівня своїх членів з метою їх роботи на рівні світових стандартів;

2.2.3. Задоволення та захист соціальних, економічних та творчих інтересів своїх членів, матеріальна, юридична, методична та організаційна допомога своїм членам;

2.2.4. Сприяння приватним підприємцям, спілкам, об’єднанням завданням яких є надання психологічних, соціологічних, педагогічних та інших послуг, своєю діяльністю котрі несуть благо людям.

2.2.5. Сприяння розвитку сфери надання психологічної, соціологічної, інформаційної та педагогічної допомоги в м. Полтаві;

2.3. Для досягнення мети (цілей) та виконання покладених завдань спілка має право у встановленому законодавством порядку:

2.3.1. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2.3.2. Звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

2.3.3. Одержувати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.3.4. Брати участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування що стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

2.3.5. Проводити мирні зібрання;

2.3.6. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

2.3.7. Засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації, інтернет-сайти, блоги;

2.3.8. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

III. Організація набуття і припинення членства. Права та обов’язки

3.1. Порядок набуття і припинення членства (участі) в «СПАННА»:

3.1.1. Встановлюється індивідуальне членство. Членство є добровільним;

3.1.2.Членами Організації є її засновники та можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, віком від 14 років, визнають Статут, завдання та напрями діяльності Організації.

3.1.3. Організація складається з учасників —  членів: членів спілки та почесних членів спілки;

3.1.4. Членами Організації можуть бути професіонали, що мають вищу психологічну, соціологічну, педагогічну, медичну або у сфері інформаційних технологій освіту, які поділяють мету та цілі товариства;

3.1.5. Почесними членами спілкиможуть бути професіонали, що мають вищу освіту та цікавляться питаннями психології, соціології, педагогіки, медицини, інформатики, які поділяють мету та цілі товариства та внесли певний вклад у розвиток Організації;

3.1.6.Приймання та вибуття з Організації здійснює голова товариства на підставі письмової або усної заяви охочого;

3.1.7. Голова Організації особисто має право прийняти рішення про вибуття з товариства члена або почесного члена у випадку якщо він не виконує статутних вимог або вчинив дії, що завдають шкоди Організації.

3.2. ПРАВА ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ) „СПАННА”:

3.2.1. Брати участь у загальних зборах;

3.2.2. Обирати і бути обраним Головою товариства;

3.2.3. Звертатися за допомогою та консультаціями до членів товариства;

3.2.4. Брати участь у заходах, які проводяться Організація;

3.2.5. Вносити пропозиції та зауваження до Ради; щодо діяльності Організації;

3.2.6. Отримувати інформацію про діяльність Організації та її органів управління в установленому порядку.

3.3. ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ) „СПАННА”:

3.3.1. Своєю діяльністю давати благо людям;

3.3.2. Постійно вдосконалювати свою професійну майстерність;

3.3.3. Надавати необхідну допомогу та консультацію членам товариства;

3.3.4. Свою діяльність спрямовувати на погашення конфліктів, мир та злагоду у родинах;

3.3.5. Виконувати статутні вимоги, рішення загальних зборів та Голови товариства.

IV. Організація утворення і діяльності статутних органів

Вищі органи

4.1. Вищим органом управління «СПАННА» є Загальні збори учасників (членів) Організації. До компетенції Загальних зборів належать:

4.1.1. Прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Організації;

4.1.2. Прийняття Статуту Організації, внесення змін до нього;

4.1.3. Обрання виконавчого органу — членів Ради Організації;

4.1.4. Обрання контролювального органу — Ревізійної комісії;

4.1.5. Обрання Голови Організації;

4.1.6. Затвердження програм та визначення основних напрямів діяльності Організації;

4.1.7 Реалізація права власності на майно та кошти Організації;

4.1.8. Заслуховування та затвердження звітів виконавчого та контролювального органів Організації;

Загальні збори

4.2. Загальні збори правосильні якщо на них присутні більш ніж половина від загальної кількості учасників Організації.

Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх на Загальних зборах. Крім, рішення про припинення діяльності Організації внесення змін та доповнень до Статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Організації, приймаються не менше як 3/4 голосів присутніх учасників «СПАННА».

4.3. Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік за рішенням Ради «СПАННА». Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу не менше 1/10 складу учасників Організації, 2/3 складу Ради, Голови Організації, Ревізійної комісії.

Рада СПАННА

4.4. Вищим постійно-діючим керівним виконавчим органом Організації, в період між Загальними зборами, є Рада Організації.

Головою Ради Організації є Голова.

Персональний склад Ради обирається відкритим голосуванням Загальними зборами в складі не менше трьох осіб строком на 3 роки.

Рада «СПАННА» збирається не рідше ніж 1 раз на рік.

4.4.1. Заміщення і призначення нових членів Ради здійснюють Загальні збори. Якщо член Ради подає у відставку, втрачає здатність виконувати свої обов’язки, Рада може призначити нового члена Ради за поданням Голови «СПАННА», до закінчення строку повноважень Ради, але не пізніше ніж до чергових Загальних зборів.

4.4.2. Засідання Ради є правосильним за умови присутності більшості половини його членів. Рішення Ради приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх членів.

4.4.3. Засідання Ради відкриває та очолює Голова «СПАННА». В разі відсутності Голови «СПАННА», за його дорученням на засіданнях

Ради обов’язки Голови Ради виконує визначений ним член Ради.

4.4.4. За підготовку і ведення засідань Ради, а також зберігання документації Ради Відповідає Голова «СПАННА».

4.5. До компетенції Ради «СПАННА» належать :

4.5.1. Визначення стратегічних напрямів та перспектив діяльності «СПАННА»;

4.5.2. Виконання рішень загальних зборів та здійснення окремих повноважень у період між його засіданнями;

4.5.3. Управління поточною діяльністю «СПАННА»;

4.5.4. Затвердження символіки «СПАННА»;

4.5.5. Затвердження за поданням Голови «СПАННА» заступників голови Ради «СПАННА»;

4.5.6. Затвердження звітів Голови «СПАННА», заступників голови Ради «СПАННА»;

4.5.7. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів;

4.5.8. Затвердження Положення про порядок сплати членських внесків;

4.5.9. Засідання Ради відбуваються не менше одного разу на рік, скликаються Головою «СПАННА» або на вимогу 1/3 членів Ради і є повноважними при наявності більшості його членів. Рішення Ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів. За поділу голосів вирішальним є голос Голови «СПАННА».

Представництво СПАННА

4.6. Голова Організації він ж за посадою Голова Ради Організації обирається Загальними зборами Організації строком на 5 років та здійснює:

4.6.1. Представництво «СПАННА» у будь-яких установах, підприємствах та організаціях;

4.6.2. Підписання угод та інших фінансово-господарських документів, видачу доручень, відкриття та закриття рахунків в установах банків за погодженням з правлінням;

4.6.3. Подання на затвердження Ради «СПАННА» кандидатур Заступників Голови Ради, розподілу функціональних обов’язків між ними.

4.7. Заступники Голови Ради здійснюють управління спеціалізованими напрямами діяльності «СПАННА» відповідно до визначених Головою Ради функціональних обов’язків.

Ревізійна комісія

4.8. Ревізійна комісія «СПАННА»:

4.8.1. Ревізійна комісія здійснює фінансовий контроль за діяльністю «СПАННА». Персональний склад Ревізійної комісії обирається

Загальними зборами строком на 3 роки;

4.8.2. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам «СПАННА» та подає їм на затвердження результати проведених перевірок.

4.8.3. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою двічі на рік, або протягом десяти днів на вимогу Загальних зборів, Ради або Голови Ради «СПАННА». Засідання Ревізійної комісії можуть приймати рішення, якщо на них присутня більшість членів. Рішення з будь-якого питання ухвалюються, простою більшістю голосів. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Ревізійної комісії.

4.8.4. Ревізійна комісія у межах своєї компетенції має право:

а)  вимагати та отримувати від посадових осіб «СПАННА», її членів та працівників надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень про фінансову діяльність «СПАННА», в тому числі про залучення і використання коштів і майна;

б) складати висновки і звіти з перевірки фінансової діяльності Організації та подавати їх на затвердження загальних зборів;

в) залучати експертів до аудиту фінансової діяльності Організації.

V. Правовий статус

5.1. «СПАННА» є юридичною особою з моменту її державної реєстрації.

«СПАННА» має самостійний баланс, при необхідності — рахунки в установах банків, круглу печатку з назвою, штампи, бланки з реквізитами, емблему та власну символіку, яка реєструється у встановленому законодавством України порядку.

5.2. «СПАННА» здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.

5.3. Виходячи зі своїх інтересів, «СПАННА» співпрацює і взаємодіє з політичними партіями, громадськими організаціями, господарськими товариствами, спортивними клубами та федераціями, підприємствами, об’єднаннями, профспілковими організаціями, органами державної влади й управління, місцевого самоврядування, а також з міжнародними й закордонними організаціями на основі рівноправності, невтручання у внутрішні справи й, як правило, на договірних засадах.

5.4. Організація має право від свого імені укладати угоди і здійснювати інші юридичні дії, набувати майнових та особистих немайнових прав.

5.5. «СПАННА» має право укладати договори з фізичними особами на використання їх праці (трудові договори), а також цивільно-правові угоди з окремими фізичними чи юридичними особами згідно з чинним законодавством України.

5.6. Облік і звітність здійснюються «СПАННА» у порядку, встановленому чинним законодавством України.

VI. Організація звітування керівних органів

6.1. Керівні органи «СПАННА» звітують перед членами «СПАННА» на Загальних зборах.

6.2. Рада «СПАННА» один раз на рік звітує перед Загальними зборами про проведену за рік роботу.

6.3. Ревізійна комісія «СПАННА» один раз на рік звітує про проведену роботу перед Загальними зборами «СПАННА».

VII. Порядок оскарження рішень

7.1. Скарги членів Організації на рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації обов’язково розглядаються на наступних

Загальних зборах Організації, їх рішення є остаточним.

VIII. Надходження, використання коштів

8.1.1.У власності «СПАННА» можуть бути споруди, транспортні засоби, грошові кошти та інше майно, набуте на законних підставах.

8.1.2.. Грошові кошти та інше майно Організації використовуються для виконання статутних цілей та завдань.

8.1.3. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання товариства, реалізації

мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.1.4. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників

(крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.1.5. Розпорядником коштів та майна є Голова Організації.

8.1.6. Про використання коштів товариства Голова товариства звітується щорічно на загальних зборах.

8.1.7. «СПАННА» може здійснювати фінансування у межах статутної діяльності інших організацій, які беруть участь у виконанні спільних програм та проєктів.

8.2. Джерелами надходження коштів та майна Організації є:

8.2.1.. Добровільні внески, подарунки та відрахування, пожертвування, громадських об’єднань, творчих спілок, господарських товариств, підприємств, установ та організацій, українських та закордонних  юридичних і фізичних осіб у грошовій та натуральній формі;

8.2.2. Членські внески;

8.2.3. Фінансова та матеріальна допомога на реалізацію програм «СПАННА» з державного та місцевих бюджетів відповідно до законодавства України;

8.2.4. Надходження від інших юридичних осіб (товариств, підприємств).

Голова «СПАННА»                    _____________ Підпис