• СпАнна - Психологи Сексологи Психотерапевти Полтава
  • СпАнна - Психологи Сексологи Психотерапевти Полтава
  • СпАнна - Психологи Сексологи Психотерапевти Полтава

Психологи Сексологи Психотерапевти СПАННА

 

Статут СПАННА

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами

громадської організації

«СПАННА»

протокол №3 від 30 жовтня 2007 р.

протокол №2 від 24 вересня 2016 р.

.

 

СТАТУТ

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПАННА» є добровільною неприбутковою громадською організацією, для здійснення та захисту прав і свобод,

задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів своїх членів.

1.2. Назва ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПАННА» (далі за текстом —  «СПАННА») українською мовою:

повна назва – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО М. ПОЛТАВИ „СПАННА”;

скорочена назва „СПАННА”.

1.3. У своїй діяльності «СПАННА» керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб —  підприємців та громадських формувань», Податковим кодексом України, іншими актами чинного

законодавства України та цим Статутом.

1.4. «СПАННА» створюється та діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом,

відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

 

II. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою (цілями) «СПАННА» є гармонізація відносин людини з самим собою та навколишнім світом, наукова, методична та культурна діяльність.

2.2. Напрямами діяльності «СПАННА» в межах чинного законодавства є:

2.2.1. Давати благо людям;

2.2.2. Вдосконалювання професійного рівня своїх членів з метою їх роботи на рівні світових стандартів;

2.2.3. Задоволення та захист соціальних, економічних та творчих інтересів своїх членів, матеріальна, юридична, методична та організаційна

допомога своїм членам;

2.2.4. Сприяння приватним підприємцям, спілкам, об’єднанням завданням яких є надання психологічних, соціологічних, педагогічних та

інших послуг, своєю діяльністю котрі несуть благо людям.

2.2.5. Сприяння розвитку сфери надання психологічної, соціологічної, інформаційної та педагогічної допомоги в м. Полтаві;

2.3. Для досягнення мети (цілей) та виконання покладених завдань «СПАННА» має право у встановленому законодавством порядку:

2.3.1. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2.3.2. Звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями),

заявами (клопотаннями), скаргами;

2.3.3. Одержувати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.3.4. Брати участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування

і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

2.3.5. Проводити мирні зібрання;

2.3.6. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

2.3.7. Засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації, інтернет-сайти, блоги;

2.3.8. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами

місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери

їхньої діяльності.

2.4. Громадське об'єднання «СПАННА» є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

 

III. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

3.1. Порядок набуття і припинення членства (участі) в „СПАННА”:

3.1.1. В „СПАННА” встановлюється індивідуальне членство. Членство в „СПАННА” є добровільним;

3.1.2.Членами «СПАННА» є її засновники та можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних

підставах, віком від 14 років, визнають Статут, завдання та напрями діяльності Організації.

3.1.3. «СПАННА» складається з учасників —  членів: членів «СПАННА» та почесних членів «СПАННА»;

3.1.4. Членами «СПАННА» можуть бути професіонали, що мають вищу психологічну, соціологічну, педагогічну, медичну або у сфері

інформаційних технологій освіту, які поділяють мету та цілі товариства;

3.1.5. Почесними членами «СПАННА» можуть бути професіонали, що мають вищу освіту та цікавляться питаннями психології, соціології, педагогіки,

медицини, інформатики, які поділяють мету та цілі товариства та внесли певний вклад у розвиток «СПАННА»;

3.1.6.Приймання та вибуття з «СПАННА» здійснює голова товариства на підставі письмової або усної заяви охочого;

3.1.7. Голова «СПАННА» особисто має право прийняти рішення про вибуття з товариства члена або почесного члена у випадку якщо він не виконує

статутних вимог або вчинив дії, що завдають шкоди «СПАННА».

3.2. ПРАВА ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ) „СПАННА”:

3.2.1. Брати участь у загальних зборах;

3.2.2. Обирати і бути обраним Головою товариства;

3.2.3. Звертатися за допомогою та консультаціями до членів товариства;

3.2.4. Брати участь у заходах, які проводяться „СПАННА”;

3.2.5. Вносити пропозиції та зауваження до Ради „СПАННА”; щодо діяльності „СПАННА”;

3.2.6. Отримувати інформацію про діяльність „СПАННА” та її органів управління в установленому порядку.

3.3. ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ) „СПАННА”:

3.3.1. Своєю діяльністю давати благо людям;

3.3.2. Постійно вдосконалювати свою професійну майстерність;

3.3.3. Надавати необхідну допомогу та консультацію членам товариства;

3.3.4. Свою діяльність спрямовувати на погашення конфліктів, мир та злагоду у родинах;

3.3.5. Виконувати статутні вимоги, рішення загальних зборів та Голови товариства.

IV. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ

 

4.1. Вищим органом управління «СПАННА» є Загальні збори учасників (членів) «СПАННА». До компетенції Загальних зборів належать:

4.1.1. Прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію «СПАННА»;

4.1.2. Прийняття Статуту «СПАННА», внесення змін до нього;

4.1.3. Обрання виконавчого органу  членів Ради «СПАННА»;

4.1.4. Обрання контролювального органу  Ревізійної комісії;

4.1.5. Обрання Голови «СПАННА»

4.1.6. Затвердження програм та визначення основних напрямів діяльності «СПАННА»;

4.1.7 Реалізація права власності на майно та кошти «СПАННА»;

4.1.8. Заслуховування та затвердження звітів виконавчого та контролювального органів «СПАННА»;

4.2. Загальні збори правосильні якщо на них присутні більш ніж половина від загальної кількості учасників «СПАННА».

Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх на Загальних зборах членів

«СПАННА». Крім, рішення про припинення діяльності «СПАННА», внесення змін та доповнень до Статуту «СПАННА», відчуження майна

«СПАННА» на суму, що становить 50 і більше відсотків майна «СПАННА», приймаються не менше як 3/4 голосів присутніх учасників «СПАННА».

4.3. Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік за рішенням Ради «СПАННА». Позачергові загальні збори можуть бути скликані

на вимогу не менше 1/10 складу учасників «СПАННА», 2/3 складу Ради, Голови «СПАННА», Ревізійної комісії.

4.4. Вищим постійно-діючим керівним виконавчим органом «СПАННА», в період між Загальними зборами, є Рада «СПАННА».

Головою Ради «СПАННА» є Голова «СПАННА».

Персональний склад Ради обирається відкритим голосуванням Загальними зборами в складі не менше трьох осіб строком на 3 роки.

Рада «СПАННА» збирається не рідше ніж 1 раз на рік.

4.4.1. Заміщення і призначення нових членів Ради здійснюють Загальні збори. Якщо член Ради подає у відставку, втрачає здатність виконувати

свої обов'язки, Рада може призначити нового члена Ради за поданням Голови «СПАННА», до закінчення строку повноважень Ради, але

не пізніше ніж до чергових Загальних зборів.

4.4.2. Засідання Ради є правосильним за умови присутності більшості половини його членів. Рішення Ради приймаються шляхом відкритого

голосування простою більшістю голосів присутніх членів.

4.4.3. Засідання Ради відкриває та очолює Голова «СПАННА». В разі відсутності Голови «СПАННА», за його дорученням на засіданнях

Ради обов'язки Голови Ради виконує визначений ним член Ради.

4.4.4. За підготовку і ведення засідань Ради, а також зберігання документації Ради Відповідає Голова «СПАННА».

4.5. До компетенції Ради «СПАННА» належать :

4.5.1. Визначення стратегічних напрямів та перспектив діяльності «СПАННА»;

4.5.2. Виконання рішень загальних зборів та здійснення окремих повноважень у період між його засіданнями;

4.5.3. Управління поточною діяльністю «СПАННА»;

4.5.4. Затвердження символіки «СПАННА»;

4.5.5. Затвердження за поданням Голови «СПАННА» заступників голови Ради «СПАННА»;

4.5.6. Затвердження звітів Голови «СПАННА», заступників голови Ради «СПАННА»;

4.5.7. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів;

4.5.8. Затвердження Положення про порядок сплати членських внесків;

4.5.9. Засідання Ради відбуваються не менше одного разу на рік, скликаються Головою «СПАННА» або на вимогу 1/3 членів Ради і є повноважними

при наявності більшості його членів. Рішення Ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів.

За поділу голосів вирішальним є голос Голови «СПАННА».

4.6. Голова «СПАННА» він ж за посадою Голова Ради «СПАННА» обирається Загальними зборами «СПАННА» строком на 5 років та здійснює:

4.6.1. Представництво «СПАННА» у будь-яких установах, підприємствах та організаціях;

4.6.2. Підписання угод та інших фінансово-господарських документів, видачу доручень, відкриття та закриття рахунків в установах банків

за погодженням з правлінням;

4.6.3. Подання на затвердження Ради «СПАННА» кандидатур Заступників Голови Ради, розподілу функціональних обов'язків між ними.

4.7. Заступники Голови Ради здійснюють управління спеціалізованими напрямами діяльності «СПАННА» відповідно до визначених

Головою Ради функціональних обов'язків.

4.8. Ревізійна комісія «СПАННА»:

4.8.1. Ревізійна комісія здійснює фінансовий контроль за діяльністю «СПАННА». Персональний склад Ревізійної комісії обирається

Загальними зборами строком на 3 роки;

4.8.2. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам «СПАННА» та подає їм на затвердження результати проведених перевірок.

4.8.3. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою двічі на рік, або протягом десяти днів на вимогу Загальних зборів, Ради або

Голови Ради «СПАННА».

Засідання Ревізійної комісії можуть приймати рішення, якщо на них присутня більшість членів. Рішення з будь-якого питання ухвалюються,

простою більшістю голосів. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Ревізійної комісії.

4.8.4. Ревізійна комісія у межах своєї компетенції має право:

а)  вимагати та отримувати від посадових осіб «СПАННА», її членів та працівників надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів,

а також особистих пояснень про фінансову діяльність «СПАННА», в тому числі про залучення і використання коштів і майна;

б) складати висновки і звіти з перевірки фінансової діяльності «СПАННА» та подавати їх на затвердження загальних зборів;

в) залучати експертів до аудиту фінансової діяльності «СПАННА».

 

V. ПРАВОВИЙ СТАТУС

5.1. «СПАННА» є юридичною особою з моменту її державної реєстрації.

«СПАННА» має самостійний баланс, при необхідності  рахунки в установах банків, круглу печатку з назвою, штампи, бланки з реквізитами, емблему

та власну символіку, яка реєструється у встановленому законодавством України порядку.

5.2. «СПАННА» здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.

5.3. Виходячи зі своїх інтересів, «СПАННА» співпрацює і взаємодіє з політичними партіями, громадськими організаціями, господарськими

товариствами, спортивними клубами та федераціями, підприємствами, об'єднаннями, профспілковими організаціями, органами

державної влади й управління, місцевого самоврядування, а також з міжнародними й закордонними організаціями на основі рівноправності, невтручання

у внутрішні справи й, як правило, на договірних засадах.

5.4. «СПАННА» має право від свого імені укладати угоди і здійснювати інші юридичні дії, набувати майнових та особистих немайнових прав.

5.5. «СПАННА» має право укладати договори з фізичними особами на використання їх праці (трудові договори), а також цивільно-правові угоди

з окремими фізичними чи юридичними особами згідно з чинним законодавством України.

5.6. Облік і звітність здійснюються «СПАННА» у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

VI. ПОРЯДОК ЗВІТУАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

6.1. Керівні органи «СПАННА» звітують перед членами «СПАННА» на Загальних зборах.

6.2. Голова Ради «СПАННА» один раз на рік звітує перед Загальними зборами «СПАННА» про проведену роботу.

6.2. Рада «СПАННА» один раз на рік звітує перед Загальними зборами «СПАННА» про проведену за рік роботу.

6.3. Ревізійна комісія «СПАННА» один раз на рік звітує про проведену роботу перед Загальними зборами «СПАННА».

 

VII. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ

7.1. Скарги членів «СПАННА» на рішення, дії та бездіяльність керівних органів «СПАННА» обов’язково розглядаються на наступних

Загальних зборах «СПАННА», їх рішення є остаточним.

 

VIII. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ, ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 

8.1.1.У власності «СПАННА» можуть бути споруди, транспортні засоби, грошові кошти та інше майно, набуте на законних підставах.

8.1.2.. Грошові кошти та інше майно «СПАННА» використовуються для виконання статутних цілей та завдань «СПАННА».

8.1.3. Доходи (прибутки) «СПАННА» використовуються виключно для фінансування видатків на утримання товариства, реалізації

мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.1.4. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів «СПАННА», працівників

(крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.1.5. Розпорядником коштів та майна є Голова товариства.

8.1.6. Про використання коштів товариства Голова товариства звітується щорічно на загальних зборах.

8.1.7. «СПАННА» може здійснювати фінансування у межах статутної діяльності інших організацій, які беруть участь у виконанні спільних програм

та проєктів.

8.2. Джерелами надходження коштів та майна «СПАННА» є:

8.2.1.. Добровільні внески, подарунки та відрахування, пожертвування, громадських об’єднань, творчих спілок, господарських товариств,

підприємств, установ та організацій, українських та закордонних  юридичних і фізичних осіб у грошовій та натуральній формі;

8.2.2. Членські внески;

8.2.3. Фінансова та матеріальна допомога на реалізацію програм «СПАННА» з державного та місцевих бюджетів відповідно до законодавства України;

8.2.4. Надходження від інших юридичних осіб (товариств, підприємств).

 

IX. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

9.1. «СПАННА» може мати відокремлені підрозділи, які утворюються та припиняють діяльність за рішенням Загальних зборів Організації.

9.2 метою заохочення до активної участі у діяльності «СПАННА» можуть створюватися спеціалізовані структурні підрозділи, які складаються з штатних

працівників.

9.3. Відокремлені підрозділи «СПАННА» не є юридичними особами.

9.4. Вищим органом управління відокремленого підрозділу «СПАННА» є Загальні збори відокремленого підрозділу «СПАННА».

9.4. Загальні збори відокремленого підрозділу «СПАННА» можуть приймати рішення з усіх питань діяльності відокремленого підрозділу.

9.5. Загальні збори відокремленого підрозділу правочинні за наявності більшості від загальної кількості членів відокремленого підрозділу «СПАННА».

Рішення Загальних зборів відокремленого підрозділу приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на Загальних зборах членів

відокремленого підрозділу «СПАННА».

9.6. Загальні збори відокремленого підрозділу скликаються не менше одного разу на рік за рішенням Голови відокремленого підрозділу «СПАННА».

Позачергові загальні збори відокремленого підрозділу можуть бути скликані на вимогу не менше 1/10 складу членів відокремленого підрозділу

Організації.

9.7. Голова відокремленого підрозділу «СПАННА» обирається Загальними зборами відокремленого підрозділу «СПАННА» строком на 3 роки.

9.8. Рішення Загальних зборів відокремленого підрозділу «СПАННА» про обрання Голови відокремленого підрозділу затверджується

Радою «СПАННА».

9.9. Голова відокремленого підрозділу «СПАННА» здійснює:

9.9.1. Представництво відокремленого підрозділу «СПАННА» у будь-яких установах, підприємствах та організаціях;

9.9.2. Реалізує мету (цілі) та завдання «СПАННА» на певній території;

9.9.3. Голова «СПАННА» має право надати додаткові повноваження Голові відокремленого підрозділу, у зв’язку з чим видає довіреність.

 

X. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ

10.1. «СПАННА» зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової

служби та вносити платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України.

10.2. Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та своєчасне надання звітності покладається на головного бухгалтера, який призначається

Головою Ради та компетенція якого визначається чинним законодавством.

10.3. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

 

XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами, більшістю у 3/4 голосів присутніх членів «СПАННА».

11.2. Про внесені зміни та доповнення до Статуту «СПАННА» повідомляє реєструвальний орган.

11.3. Зміни до Статуту набувають чинності з моменту прийняття повідомлення про зміни до Статуту «СПАННА» реєструючим органом.

 

XII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ. Розв'язання МАЙНОВИХ ПИТАНЬ

12.1. Припинення діяльності «СПАННА» здійснюється:

а) за рішенням «СПАННА», прийнятим Загальними зборами «СПАННА», шляхом саморозпуску або реорганізації;

б) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) «СПАННА».

12.2. «СПАННА» має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

12.3. Після прийняття рішення про саморозпуск Загальні збори «СПАННА» створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення «СПАННА»

як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна «СПАННА» після її ліквідації.

12.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про рішення «СПАННА» про саморозпуск

розпочинається припинення «СПАННА» як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

12.5. Про прийняте рішення щодо реорганізації шляхом приєднання «СПАННА» повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

12.6. У разі саморозпуску «СПАННА» її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються на статутні або благодійні цілі іншому

(кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення — зараховуються відповідно до закону до державного або

місцевого бюджету.

12.7. У разі реорганізації «СПАННА» її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

12.8. У разі прийняття судом рішення про заборону «СПАННА» майно, кошти та інші активи «СПАННА» за рішенням суду спрямовуються до

державного бюджету.

 

Голова «СПАННА»                    _____________ Підпис

Психологи СПАННА

НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ

dopomoga

СПАННА в ЗМІ