Учням — математика. Довідники

Довідик з математики

Довідники з математики – видання практичного призначення, з коротким викладом відомостей у систематичній формі, в розрахунку на вибіркове читання, на те, щоб можна було швидко і легко дізнаватися про те, що цікавить.

Вашій увазі — довідники в форматі pdf

1. Дуже короткий і чіткий довідник Виспянского. Тільки означення та формули.

2. Посібник Роганіна та Каплуна укладено за чинною програмою з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти й науки України.
Посібник містить 8 розділів. Вони поділені на параграфи, у кожному з яких виділено рубрики:
— «Це треба знати!»;
— «Самовчитель»;
— «Перевір себе».
У рубриці «Це треба знати!» наведено основні теоретичні відомості з певної теми, подані у формі конспекту, схем, таблиць, графіків тощо. Матеріал рубрики дозволить найбільш повно осмислити й систематизувати теоретичний матеріал.
У рубриці «Самовчитель» наведено приклади розв’язування типових завдань, аналогічних вправам, які пропонуються на державній підсумковій атестації з математики за курс повної школи, та вправ, що пропонувалися під час проведення зовнішнього оцінювання з математики в попередні роки. В одних випадках це завдання, що ілюструють деякий алгоритм; в інших — завдання, на прикладі яких показано різні способи розв’язання однієї проблеми.
У рубриці «Перевір себе» подано завдання, призначені для перевірки навчальних досягнень.
Правильність виконання завдань можна перевірити за правильними відповідями, наведеними в кінці посібника.

Вашій увазі — електронний довідник


Натискуючи на тему що Вас зацікавила, виходити на відповідний матеріал по інтернету. На російській мові.

Довідник з математики веб-сайті Cubens

В довіднику з математики на веб-сайті Cubens Ви знайдете теми для будь-якого класу, від 1-го до 11-го. Вони розподілені по розділам, що наведені нижче. Довідник включає в себе як теми з шкільної, так і з вищої математики. Теоретичний матеріал в даному онлайн-посібнику чітко систематизований і містить прості та зрозумілі приклади для самостійного та дистанційного вивчення.

1. Числа і вирази

Нижче наведено список всіх тем із розділу числа і вирази. Число є одним з найголовніших об’єктів математики, який використовується для підрахунку, вимірювання та для маркування. Алгебраїчний вираз — скінченна комбінація символів граматично правильна щодо правил застосовних в поточному контексті. Символи можуть позначати константи, змінні, операції, відношення, або можуть вводити пунктуацію чи інші синтаксичні сутності.

 1. Подільність цілих чисел, ознаки подільності
 2. Прості і складені числа, прості дільники
 3. Найбільший спільний дільник та найменше спільне кратне
 4. Відсотки, відсоток від числа
 5. Дійсні числа, числові множини
 6. Пропорції і відношення, пряма та обернена пропорційність
 7. Модуль числа та властивості модуля
 8. Середнє арифметичне та середнє геометричне
 9. Алгебраїчні вирази, одночлен і многочлен
 10. Формули скороченого множення
 11. Многочлен. Ділення многочлена на многочлен
 12. Формули Вієта та корені многочлена
 13. Степінь, властивості степенів
 14. Корінь n-ого степеня, властивості коренів n-ого степеня
 15. Логарифм числа, властивості логарифмів
 16. Послідовності чисел, метод математичної індукції
 17. Арифметична прогресія, сума арифметичної прогресії
 18. Геометрична прогресія, сума геометричної прогресії
 19. Середнє арифметичне

2. Рівняння і нерівності

Нижче наведено список всіх тем із розділу рівняння і нерівності. Рівняння — аналітичний запис задачі знаходження аргументів, при яких дві задані функції рівні між собою. Нерівність — твердження про те, що два математичні об’єкти є різними, тобто не дорівнюють один одному.

 1. Рівняння з однією змінною, область допустимих значень рівняння
 2. Нерівність з однією змінною, ОДЗ нерівності
 3. Схема розвязування рівнянь, заміна змінних
 4. Розвязування нерівностей, метод інтервалів
 5. Системи рівнянь, розвязування систем лінійних рівнянь
 6. Системи нерівностей, розвязування систем лінійних нерівностей
 7. Лінійні рівняння і нерівності
 8. Квадратне рівняння, теорема Вієта
 9. Квадратна нерівність
 10. Дробові рівняння, як розвязати дробове рівняння
 11. Дробові нерівності, як розвязати дробову нерівність
 12. Рівняння і нерівності з модулями, геометричний зміст модуля
 13. Ірраціональні рівняння
 14. Ірраціональні нерівності
 15. Показникові рівняння
 16. Показникові нерівності
 17. Показниково-степеневі рівняння
 18. Логарифмічні рівняння
 19. Логарифмічні нерівності
 20. Системи лінійних рівнянь

3. Функції та графіки

Нижче наведено список всіх тем із розділу функції та графіки. Функція в математиці — це правило, яке кожному елементу з першої множини (області визначення) ставить у відповідність один і тільки один елемент з другої множини. Графік функції — крива, що зображує залежність функції від незалежної змінної, а ординати — відповідним значенням функції.

 1. Функція, область визначення і множина значень функції
 2. Область визначення функції
 3. Графік функції
 4. Парні функції, непарні функції
 5. Властивості функцій
 6. Зростаючі функції, спадні функції
 7. Неперервність функції
 8. Періодичність функції
 9. Обернена функція
 10. Асимптоти графіка функції
 11. Елементарні перетворення графіка функції
 12. Лінійна функція, графік лінійної функції
 13. Дробово-лінійна функція
 14. Квадратична функція, графік квадратичної функції
 15. Функція кореня, графік функції кореня
 16. Степенева функція
 17. Показникова функція, графік показникової функції
 18. Логарифмічна функція, графік логарифмічної функції

4. Алгебра та початки аналізу

Нижче наведено список всіх тем із розділу алгебра та початки аналізу. Алгебра — розділ математики, що вивчає математичні операції і відношення, та утворення, що базуються на них: многочлени, алгебраїчні рівняння, алгебраїчні структури. Математи́чний ана́ліз — фундаментальний розділ математики, що веде свій відлік від XVII століття, коли було строго сформульовано теорію нескінченно малих.

 1. Границя функції
 2. Границя функції в нескінченності
 3. Обчислення границі функції
 4. Похідна функції, як знайти похідну функції
 5. Таблиця похідних
 6. Застосування похідної до дослідження функції
 7. Диференціал функції, знаходження диференціала
 8. Друга похідна, точка перегину
 9. Дослідження функції, побудова графіка функції
 10. Первісна та інтеграл
 11. Визначений інтеграл
 12. Обчислення площ і об’ємів за допомогою визначеного інтеграла

5. Тригонометрія

Нижче наведено список всіх тем із розділу тригонометрія. Тригонометрія — розділ елементарної математики, що лежить на перетині алгебри та геометрії і вивчає співвідношення між сторонами й кутами трикутників, дозволяючи проводити кутові обчислення через спеціально визначені функції кутів. Тригонометричні функції — це функції кута. Вони можуть бути визначені як відношення двох сторін та кута трикутника або як відношення координат точок кола.

 1. Тригонометрія. Вимірювання кутів

6. Комбінаторика

Нижче наведено список всіх тем із розділу комбінаторика. Комбінаторика — розділ математики, присвячений розвязанню задач вибору та розташування елементів деякої, зазвичай, скінченної множини відповідно до заданих правил. На меті комбінаторного аналізу стоїть дослідження комбінаторних конфігурацій, алгоритмів їх побудови, оптимізація таких алгоритмів. Прикладами комбінаторних конфігурацій є перестановки, розміщення, комбінація та розбиття.

 1. Перестановки

7. Дробові числа

Нижче наведено вся інформація про дроби: звичайні, десяткові, мішані, правильні та неправильні. Додавання та віднімання дробів. Множення та ділення дробів. Навчимо як знайти знаменник дробу та як звести дроби до спільного знаменника. Ділення десяткових дробів стане для Вас елементарним.

 1. Звичайні дроби, види дробів
 2. Десяткові дроби
 3. Ділення десяткових дробів, множення десяткових дробів
 4. Скорочення дробів, зведення дробів до спільного знаменника
 5. Множення дробів
 6. Додавання і віднімання дробів
 7. Ділення дробів
 8. Перетворення неправильного дробу в мішане число
 9. Перетворення мішаного числа в неправильний дріб
 10. Перетворення десяткових дробів в звичайні дроби

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *