Мова Язык

   

Головний інструмент психолога  -  Слово. 

  Унікальна відмінність роботи  

фахівців «СпАнна» - 

 мову (українську чи російську)

спілкування визначає  сам клієнт.    

 

Главный инструмент психолога -  Слово.

Уникальное отличие работы  

специалистов «СпАнна» -

язык (украинский или русский)

                общения определяет  сам клиент.

 

 

   На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Богом

   Воно було на початку у Бога.

   Все через Нього начало бути, і без Нього ніщо не начало бути, що начало бути.

 

   В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

   Оно было в начале у Бога.

    Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не на'чало быть, что начало быть.

 

    

   Тому дуже, дуже, дуже важливо, щоб не клієнт пристосовувався до мови психолога,

   а психолог спілкувався з  клієнтом на його рідній мові, на мові.

   В СпАнна саме клієнт визначає мову спілкування (українську чи російську). 

 

    Поэтому очень, очень, очень важно, чтобы не клиент приспосабливался к языку психолога,

   а психолог общался с клиентом на его родном языке.

   В СпАнна именно клиент определяет язык общения (украинский или русский).

  

 

 

 

    

     

    Мовою ми вимовляємо  слова любові та мовою ми проклинаємо.  

     Словом лікуємо та словом калічимо.  

    Давним-давно, коли лікарів ще не було, заговір і молитва були чи не 

    єдиними лікарськими засобами.

    До речі, в російській мові слово "врач" походить від слова "врать",

    що, у свою чергу, раніше означало "говорити".  

    Лікар - це, перш за все, той, хто говорить, причому говорить на рідній мові пацієнта.

 

     Языком мы произносим слова любви и языком мы проклинаем.

    Словом лечим и словом калечим.

    Давным-давно, когда врачей еще не было, заговор и молитва были едва ли не

    единственными лекарственными средствами.

    Кстати, в русском языке слово "врач" происходит от слова "врать",

    что, в свою очередь, ранее означало "говорить".

    Врач - это, прежде всего, тот, кто говорит, причем говорит на родном языке пациента.

 

    

 

  Світові  релігії  про  Слово.

  Християнство. "На початку було Слово, і Слово було у Бога,  і Слово було Бог".

  Іслам. Через дане слово можна стати мусульманином і також,

через необдумані слова,  можна бути виключеним з Ісламу.

  Буддизм. «Наша свідомість - це все. Ви стаєте тим, про що думаєте ».

 

  Мировые религии о Слове.

  Христианство. "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог".

  Ислам. Через данное слово можно стать мусульманином и также,

 из-за необдуманных слова, можно быть исключенным из Ислама.

  Буддизм. «Наше сознание - это все. Вы становитесь тем, о чем думаете ».

 

   Наука, фізіологія.  Вітчизняні і зарубіжні фізіологи експериментально довели,

що викликані  словами імпульси другої сигнальної системи надходять з кори

великих півкуль головного мозку у внутрішнє середовище організму  і перебудовують

 життєдіяльність тканин внутрішніх органів на тривалий час.  

 

   Наука, физиология. Отечественные и зарубежные физиологи экспериментально доказали,

что вызванные словам импульсы второй сигнальной системы поступают с коры

больших полушарий головного мозга во внутреннюю среду организма и перестраивают

жизнедеятельность тканей внутренних органов на длительное время.

 

   Наука, психологія. Підтверджує цілющий вплив на людину звуків, слів, молитов,

читання мантр, голосінь,  плачу, вигуків, співу, хорового співу, самозаклинань,   читання  духовної

 літератури,  позитивного  самонастрою,  самогіпнозу,  автотренінгів,  афірмацій ....

 

   Наука, психология. Подтверждает целебное воздействие на человека звуков, слов, молитв,

чтения мантр,причитаний, плача, криков, пения, хорового пения, самозаклинань, чтение духовной

литературы, положительного самонастрою, самогипноза, аутотренингов, аффирмаций ....

  

 

           

     Психологами Сп Анна заново було відкрите давно забуте, але надзвичайно актуальне 

продуктивне й зараз (на нашу думку) давньогрецьке слово амартіма (αμαρτημα),

яке одночасно, нероздільно несе три значення: гріх-проступок-хвороба. («Полтавський Вісник» 28.02.14р)

 

      Психологами Сп Анна заново было открыто давно забытое, но очень актуальное 

продуктивное и сейчас (на наш взгяд) древнегреческое слово амартима (αμαρτημα),

которое одновременно, нераздельно несет три значения: грех-проступок-болезнь. («Полтавский Вестник» 28.02.14р)

 

   

       В кінці 20ст. виникає позитивна психотерапія і позитивна психологія.

       Принципи позитивного підходу:

  • Світ достатній;
  • Прощення відкриває шлях до любові;
  • Любов до себе є основа життя;
  • Все,  що  відбувається  з  людиною,  лише  відображає  ті  думки, які  є  в  його  голові,  і  сама  людина  є  те,  що  є  його  думки;
  • Кожна  людина  за  своєю  природою  чарівник і має  доступ  до  творення  себе  і  своєї  долі через  свої  Думки-Слова-Почуття.  

 

        В конце 20в. возникает позитивная психотерапия и позитивная психология.

       Принципы позитивного подхода:

  • Мир достаточный;
  • Прощение открывает путь к любви;
  • Любовь к себе есть основа жизни;
  • Все, что происходит с человеком, лишь отражает те мысли, которые есть в его голове, и  сам человек является тем, чем являются его мысли;
  • Каждый человек по своей природе волшебник и имеет доступ к созданию себя и своей судьбы через свои Мысли-Слова-Чувства.


 

Психологи Полтави Сп Анна

dopomoga_226_290.jpg

Досвід Сп Анна Полтави в ЗМІ